അറിയാം കാട്ടാക്കട Play Storeൽ.

376692234_844301867064707_3206923648692206740_n

Image 1 of 1

യഥാർത്ഥ കാട്ടാക്കടയെ അറിയാൻ . ആറ് പഞ്ചായത്തുകൾ, 122 വാർഡുകൾ. ആറ് വില്ലേജ് പരിധി പ്രദേശങ്ങൾ. എന്തറിയണോ അതൊക്കെ. ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തികൾ, ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിവരങ്ങൾ, ഭൂരേഖ വിവരങ്ങൾ, സ്ഥാപന വിവരങ്ങ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ, പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ, ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതി പ്രവർത്തന വിവരങ്ങൾ, നെൽകൃഷി വിവരങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ സമഗ്രമായ ഡിജിറ്റൽ പ്രതിച്ഛായയാണ് “അറിയാം കാട്ടാക്കട”. ഇത് തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനമാണ്. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അറിയാം കാട്ടാക്കട വെബ്സൈറ്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും മൊബൈൽ ആപ്പും. അതാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഇനി മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക്.മണ്ഡലത്തിന്റെ ദൈനംദിന വിവരങ്ങൾ വിരൽതുമ്പിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനാരംഭം. IoT അധിഷ്ഠിത മണ്ഡലമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുൾപ്പടെ ആപ്പിലേക്കും ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ. അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലം വിരൽ തുമ്പിൽ. നമ്മുടെ കാട്ടാക്കട മണ്ഡലം. Kattakada @ Fingertips…